Volg ons ook op:    

Leerplicht en verlof

Praktische informatie

Betreffende verlof (vrijstelling van schoolbezoek)

(Onderaan deze pagina kunt u de formulieren voor het aanvragen van verlof downloaden en vindt u twee folders van de gemeente over leerplicht en verlof.)

Leerplichtwet en verlof

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. Kinderen van vier jaar zijn nog niet leerplichtig. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.

Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.

Op vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Een aanvraag hiervoor kan d.m.v. een speciaal formulier dat te verkrijgen is bij de directeur. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Een formulier voor die verklaring is tevens verkrijgbaar bij de directeur. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:

 • in verband met een eventuele bezwarenprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
 • de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
 • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraag. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • een verhuizing van het gezin;
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • ernstige ziekte van bloed- aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of leerplichtambtenaar;
 • overlijden van bloed- of aanverwanten;
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12 ½-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- aanverwanten.

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeel. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren). Een aanvraag hiervoor kan d.m.v. een speciaal formulier dat te verkrijgen is bij de directeur of te downlaoden van deze site.

Hoe dient u een aanvraag in?

Aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school en te downloaden van deze site. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur.

De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als de aanvraag meer dan 10 dagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente, deze neemt vervolgens een besluit. U kunt eventueel een bezwaarschrift indienen tegen het genomen besluit. Voorwaarden hiervoor zijn verkrijgbaar bij de directeur.

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

De kosten hiervan zijn € 50,- per kind per verzuimdag.

Leerplichtambtenaar

José Brouwer

Leerplichtambtenaar gemeente Dongeradeel

Tel: 0519-298784, E-mail: j.brouwer@dongeradeel.nl