Volg ons ook op:    

Onderwijs / werkwijze

Ons onderwijs willen wij afstemmen op de bovengenoemde visies. We willen ons onderwijs zo inrichten, dat onze leerlingen zich continu kunnen ontwikkelen. Dat proberen we te bereiken door:

 

 • Kanjertraining/pestprotocol/participatie in een gezamenlijke pestwerkgroep
 • Differentiatie
 • Samenwerkend leren
 • Zelfstandig werken
 • Gebruik maken van elkaars talenten
 • Het hanteren van een leerlingvolgsysteem en toetsen
 • Bewuste keuzes voor bijv. methoden
 • Het volgen van bij- en nascholingscursussen

Naast de leervakken vinden we een plezierige sfeer en het goed kunnen omgaan met elkaar (voor team én leerlingen) erg belangrijk. We willen dit o.a. bereiken door het naleven van de vijf eerder genoemde regels die het mogelijk maken dat een ieder zich veilig en gewaardeerd zal voelen. Deze omgangsregels zijn opgenomen in de groepsmap en hangen in de klas. Het is mogelijk om met de leerlingen deze regels aan te vullen. Wanneer iemand zich niet houdt aan deze omgangsregels, wordt daarover met de leerlingen gecommuniceerd. We proberen aan de kinderen duidelijk te maken wat de consequenties zijn van hun gedrag.

De vijf regels:

1. We zorgen dat iedereen erbij hoort.

2. We blijven van elkaar en elkaars spullen af.

3. We luisteren naar elkaar.

4. We denken om ons taalgebruik, we houden dit fatsoenlijk.

5. We pesten niet, dit proberen we te bereiken door onze Kanjerregels:

- We vertrouwen elkaar.

- Niemand speelt de baas.

- Niemand lacht uit.

- Niemand blijft zielig.

- We helpen elkaar.

 

De organisatie in onze school

De fjouwerHoeke is een groepsgerichte school waar de leerstof gestructureerd wordt aangeboden. De leerstof wordt per jaargroep verwerkt. Afstemming van de leerstof tussen de diverse groepen zorgt ervoor dat de leerlingen een continue ontwikkeling kunnen volgen.

We proberen ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de leef- en belevingswereld van het kind. Via differentiatie en zorg op maat willen we ons onderwijs zo optimaal mogelijk laten verlopen.

De leerlingen worden verdeeld over de groepen op basis van leeftijd. De overgang van de ene naar de andere groep vindt plaats in de zomerperiode.

 

De inhoud van het onderwijs.

We streven ernaar dat, wanneer de kinderen na acht jaar de fjouwerHoeke verlaten, ze het volgende, overeenkomstig hun ontwikkeling hebben bereikt:

 • Zich vaardigheden hebben eigengemaakt, zodat ze zich op hun niveau zowel mondeling als schriftelijk kunnen uitdrukken, kunnen lezen, om kunnen gaan met hoeveelheden en getallen.
 • Zich de noodzakelijke kennis (zie vakvormingsgebieden) hebben eigen gemaakt.
 • Zich op creatieve manier kunnen uitdrukken en op een eigen manier om kunnen gaan met creatieve uitingen van een ander.
 • Zich sociaal hebben ontwikkeld om goed deel te kunnen nemen aan het menselijk verkeer.
 • Om kunnen gaan met emoties van zichzelf en die van anderen
 • Zich culturele vaardigheden hebben eigen gemaakt.
 • Zich lichamelijke vaardigheden hebben verworven.

 

We gaan ervan uit dat de kinderen die dit beheersen, voldoende zijn toegerust om in het voortgezet onderwijs zich verder te ontwikkelen. Daarbij hebben ze geleerd om in deze maatschappij iets positiefs bij te dragen, zodat ze samen met anderen zich thuis gaan voelen in deze maatschappij, waar ze steeds nadrukkelijker deel van uit gaan maken.