Volg ons ook op:    

Zorg voor de kinderen

 

Leerlingvolgsysteem

Wij vinden het op school belangrijk om de individuele ontwikkeling van onze leerlingen te volgen. Daarom hebben wij op school een zgn. leerlingvolgsysteem; met behulp van toetsen, voor rekenen, lezen, spellen en begrijpend lezen, kunnen wij zien of kinderen vooruit zijn gegaan. Mocht blijken dat de vooruitgang, voor een bepaalde leerling, minimaal is geweest dan heeft deze leerling recht op extra begeleiding van de groepsleerkracht. De hulp bestaat uit andere leerstof en/of specifieke leermiddelen. Uit het leerlingvolgsysteem kan ook blijken dat een leerling een ontwikkelingsvoorsprong heeft t.o.v. de rest van de groep. Ook deze leerling heeft recht op begeleiding in de vorm van verrijking / verdieping.

Naast de uitslagen van het leerlingvolgsysteem wordt er ook gekeken naar het dagelijks werk van een leerling.

 

KWO-er

De hulp wordt gegeven in overleg met de KWO-er. De KWO-er is een specifiek geschoolde leerkracht die planmatig de leerlingenzorg coördineert aan de hand van groepsplannen, handelingsplanning en ontwikkelingsperspectieven (OPP). Bovendien geeft de KWO-er sturing aan het zorgbeleid op school en ondersteunt de groepsleerkrachten.

Regelmatig worden de kinderen binnen een leerlingbespreking besproken en er wordt regelmatig getoetst om te kijken of er vorderingen zijn gemaakt. Als de vorderingen zo gunstig zijn, kan besloten worden om de extra begeleiding stop te zetten. De KWO-er heeft de mogelijkheid om advies te vragen aan externe deskundigen zoals een orthopedagoog / maatschappelijk werkster.

Indien uw kind voor extra hulp / zorg in aanmerking komt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.